fbpx

Register-Taxateurs ontvangen regelmatig verzoeken om een waardeverklaring te verzorgen.
Vanwege de grote maatschappelijke risico’s die hieraan zijn verbonden, is dit sinds 2016 niet
meer toegestaan.

Wanneer een Register-Taxateur de waarde van een vastgoedobject schat en rapporteert, moet
daaraan in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen kunnen worden ontleend.
Dat wil zeggen dat wanneer een Register-Taxateur zijn of haar handtekening onder een taxatie
zet, er door belanghebbenden op mag worden vertrouwd dat er voldoende onderzoek heeft
plaatsgevonden, zowel ten aanzien van het object als de markt, om tot een gefundeerd oordeel
over de waarde te kunnen komen. De rapportage moet bovendien zorgvuldig en transparant
zijn, zodat voor de lezer navolgbaar is hoe de Register-Taxateur tot zijn of haar oordeel is
gekomen.

Een simpele waardeverklaring – vaak niet meer dan een A4’tje waarop naast de adresgegevens
een schatting van de waarde is vermeld – is niet navolgbaar en volstrekt onvoldoende om het
vertrouwen in deze schatting te rechtvaardigen.
Immers, met een dergelijke uiterst summiere rapportage is niet na te gaan of er voldoende
onderzoek is gedaan. Het blijft zodoende een raadsel of de staat waarin het vastgoedobject
verkeert wel in het oordeel is betrokken, of het bestemmingsplan geen beperkingen in het
gebruik oplegt, of er erfdienstbaarheden op het erf rusten, of er aanschrijvingen van de
gemeente zijn, of de schatting van de waarde aansluit op transacties van soortgelijke objecten in
de omgeving, enzovoorts.

Dit gebrek aan transparantie en zorgvuldigheid maakt dat de waardeverklaring erg
fraudegevoelig is. De vermelde waarde kan, vanwege de onnavolgbaarheid van de
waardeverklaring, eenvoudig gemanipuleerd worden. Dit vormt een ernstig maatschappelijk
risico, meer in het bijzonder voor de rechtstreeks belanghebbenden. Denk hierbij aan medeerfgenamen,
ex-echtgenoten, banken en andere kredietverstrekkers, de fiscus en niet te
vergeten de consument zelf, die aanzienlijke risico’s loopt door overfinanciering van zijn
vastgoed.

Het is de Register-Taxateur daarom verboden om een waardeverklaring af te geven of een
taxatie uit te brengen waaraan niet de vereiste zorg is besteed.